Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kommunikation, kognition och lärande, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKTA07
Mål
Profileringskurs som anlägger ett sociokulturellt perspektiv på tänkande, lärande och handlande. I kursen presenteras teorier vilka behandlar språket som en social och kulturell resurs. Kursen riktar sig särskilt till studenter och yrkesverksamma med intresse för kommunikationens roll inom olika institutionella praktiker. Kursens innehåll erbjuder praktiska och teoretiska verktyg för att analysera på vilket sätt utveckling, socialisering och lärandet sker.
Kursinnehåll
Genom ett antal exempel och fallbeskrivningar kommer lärandet och användning av kulturella resurser att diskuteras som en integrerad aspekt av alla kommunikativa praktiker.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av gruppdiskussioner och en inlämningsuppgift (essä). Diskussioner kommer att vara nätbaserat.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i gruppdiskussionerna samt inlämning och opposition av skrivuppgift. Aktivt deltagande på obligatoriska moment krävs för godkänt betyg.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 40 akademiska poäng
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kommunikation, kognition och lärande
Communication, Cognition and Learning
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-40   Kurskod: HKTA07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       ÖÄA   SA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2004-05-11 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.