Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kultur- och naturmiljötolkning 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HKND01
Mål
Den studerande ska förvärva fördjupade insikter i den internationella teoretiska och metodiska debatten och forskningen rörande kulturarvsfrågor. Den studerande ska också utveckla förmåga till självständig problem-diskussion och vetenskapligt bearbeta ett problem-område inom kulturarvsfältet.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Teori och metod, 5 poäng

Kulturarvsbegreppet och hur det definieras och behandlas i internationell debatt och forskning står i centrum. Det gäller kunskap om hur kulturella arv och kulturella identiteter skapas, förmedlas, nyttjas och förändras. Internationell forskning kring interpretation behandlas och diskuteras. Det handlar om själva processen att tolka och förmedla innebörden i kulturella arv, såsom byggnader, landskap, texter, bilder, o.d.

Fördjupningskurs, 5 poäng

Delkursen omfattar studium av vetenskaplig litteratur. Den studerande får välja att fördjupa sig inom ett delområde av kulturarvsproblematiken. Den internationella kopplingen är framträdande. Exempel på fördjupningar kan vara: Kulturarv som politiskt och ideologiskt redskap. Kulturarv och samhällsklasser och svensk kulturmiljöpolitik i ett internationellt perspektiv.

Vetenskapligt arbete, 10 poäng

Det vetenskapliga arbetet kan utformas på tre alternativa sätt, där kombinationer också är möjliga:

a)En presentation och analys av internationell litteratur kring ett problemområde med egna kritiska synpunkter.

b)Den internationella interpretationsforskningen kring ett bestämt fenomen (byggnad, landskap) jämförs med hur den praktiska tillämpning genomförs i en svensk miljö.

c)En förstudie till ett kommande avhandlingsarbete med forskningsläge samt teoretiska och metodiska utgångspunkter
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, lektioner, exkursioner och examinatorier.
Examination
Prov sker i form av tentamen i slutet av varje delkurs eller i form av fortlöpande prov inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former. Deltagande i seminarier, exkursioner och examinatorier är obligatoriska.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Tillträde till kursen kan nås på tre sätt:

1) Genomgången C-kurs, Det kulturella arvet med minst 15 poäng godkända.

2) Studier i två eller tre av de ämnen som samarbetar i kursen Det kulturella arvet (Geografi, Historia, Konst- och bildvetenskap samt Religionsvetenskap). Kraven är 60 poäng i ett ämne och 40 poäng i ett annat; alternativt 60 poäng i ett ämne och 20 poäng i två andra.

3) 60 poäng i ett av de ämnen som samarbetar i kursen Det kulturella arvet men istället för ytterligare ett eller två ämnen Vårt levande naturarv om 60 poäng.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kultur- och naturmiljötolkning 4
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HKND01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       HIA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur 2000-01-31 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.