Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Det kulturella arvet - kultur- och naturmiljötolkning 1-3, 60p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur- och naturmiljötolkning - KUE
Ämnesområde
  Kurskod   HKNA01
Mål
Kursens mål är:
- att de studerande skall förvärva en bred ämnesövergripande humanistisk bildning,
- att utifrån svenska förhållanden belysa det mänskliga livets förändring över tiden i samspel med natur, kultur, religion, ekonomi och politik,
- att de studerande utifrån olika ämnesperspektiv skall tillägna kunskap om de artefakter och spår av mänsklig verksamhet, som tidigare generationer lämnat efter sig,
- att de studerande skall utveckla ett kritiskt och analystiskt förhållningssätt till historiska, kulturella och religiösa företeelser,
- att de studerande aktivt skall tillägna sig ett kulturdi daktiskt förhållningssätt till den erövrade kunskapen.
Kursinnehåll
Introduktion, 3 poäng
Delkursen syftar till att de studerande skall få en inblick i humanvetenskapernas utveckling och villkor. Här behandlas också humanistiska metoder och vetenskaps-teori samt diskuteras kulturbegreppet utifrån olika ämnesperspektiv.

Historiens huvudlinjer ur olika veten-skapsperspektiv 1: Tiden före 1500, 6 poäng
Delkursen tar sin utgångspunkt i de naturgeografiska förhållanden, som skapades av inlandsisen. Naturland-skapets förutsättningar för människans utveckling står i fokus. De tidiga mänskliga spåren så som framträder i bl a arkeologiskt material behandlas. Den religiösa omvälvningen under tidigt 1000-tal och dess betydelse får berättigad uppmärksamhet. Slutligen behandlas de europeiska influenserna på olika områden samt sam-hällsutvecklingen och statsbildningsprocessen under medeltiden i detta avsnitt.

Historiens huvudlinjer ur olika vetenskaps-perspektiv 2: Tiden efter 1500, 6 poäng
Framväxten av en nationalstat, en stark centralmark och en konfessionell enhetskultur inleder avsnittet. Den svenska stormaktstiden sedd ur olika perspektiv blir nästa tyngdpunkt i kursavsnittet. Därefter behandlas 1700-talets brytningstid och 1800-talets stora demografiska förändringar, jordbruksomvandling och industrialisering. Det moderna Sverige under 1900-talet ur geografisk, kulturell, politisk och religiös synvinkel avslutar delkursen.

Valfri fördjupning, 5 poäng
Denna delkurs utgörs av en läskurs, där de studerande väljer en fördjupning med inriktning mot något av de ämnesområden som delkursen Historiens huvudlinjer behandlat.

Det kulturella arvet, 5 poäng
Denna delkurs inleder de tematiska studierna. Den är teoretiskt och analytiskt inriktad. Viktiga frågeställningar som behandlas här är exempelvis: Vari består det kulturella arvet? Är det homogent eller uppfattas det olika av olika samhällsgrupper? Vad och vilka styr när vissa fenomen blir sevärda, eftertraktade och uppmärksammade? Vilka kulturella företeelser överlever och vilka försvinner in i glömskan? De frågeställningar som diskuteras här kommer sedan att återkomma och konkretiseras under de följande tematiska delkurserna.

Kulturlandskapets tidigare artefakter, 5 poäng
En betoning läggs på järnålderssamhället och dess många spår av mänsklig verksamhet i denna delkurs. De religiösa föreställningarna såsom de tar sig uttryck i t ex gravskicket behandlas, men också de språkliga di- mensionerna i form av ortnamn och runinskrifter. För- sörjningen, samhällsstrukturen och de tidiga sam- hällsformerna är andra tyngdpunkter i delkursen.

Religiösa föreställningar och konstnärliga uttryck, 5 poäng
I denna delkurs behandlas den medeltida kristna enhets- kulturen och dess yttringar i kyrkoliv, konst och arki- tektur samt denna kulturs begynnande upplösning ge- nom renässans och reformation. Därefter fokuseras intresset på den moderna tidens födelse (upplysning, romantik etc) och de därmed sammanhängande föränd- ringarna i kristendomstolkning, konst och kultur.

Det politiska maktspråket, 5 poäng
Maktens arkitektoniska uttrycksformer står i fokus i denna delkurs. Utgångspunkten tas i vasatidens slotts-
byggande och stormaktstidens säterier och herrgårds- anläggningar. Bruksmiljöerna och storjordbrukens
byggnader är andra företeelser som uppmärksammas liksom industrikapitalismens anläggningar. Delkursen avslutas med den offentliga maktens arkitektoniska symboler på central, regional och lokal nivå.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, se- minarier, exkursioner och examinatorier.
Examination
Prov anordnas på varje delkurs eller del av sådan och kan vara såväl skriftliga som muntliga. Proven ordnas i nära anslutning till delkursen. Deltagande i semina-rier, exkursioner och examinatorier är obligatorisk.


Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Det kulturella arvet - kultur- och naturmiljötolkning 1-3
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKNA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur- och naturmiljötolkning - KUE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A-C       KUE   HU  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 1999-11-25 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.