Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Det kulturella arvet - kultur- och naturmiljötolkning 1-3, 60p
 
Kurskategori
Huvudområde Kultur- och naturmiljötolkning - KUE
Ämnesområde
  Kurskod   HKNA01
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

-
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Det kulturella arvet - kultur- och naturmiljötolkning 1-3
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr:   Kurskod: HKNA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur- och naturmiljötolkning - KUE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A-C       KUE