Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Medieproduktion och kulturevenemang

, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde
  Kurskod   HKMUX1
Mål
Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla sin förmåga att arbeta i relation till kulturinstitutioner med specifik inriktning på publika evenemang.
Kursinnehåll
Kursen är laborativ och betonar växelspelet mellan teoretiskt underbyggt gestaltningsarbete och praktiskt film och redaktionsarbete utanför den egna kulturella sfären samt genom att delta i produktionsarbete i reaktionsform i samarbete med utländska studenter och professionella medieproducenter.

Projektarbetet, och därmed kursen omfattar två faser. Den första fasen innefattar studier på plats i Sydafrika under c:a två till tre veckor där det redaktionella projektarbetet sker. Till denna förutsätts att studenten själv ansvarar för kostnader i samband med projektet (resa och uppehälle). Kursens andra fas sker vid Linköpings universitet och innefattar färdigställande av produktion.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där förberedande teoretiska studier, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras inom projektet. Studentens arbete inom projektet bedrivs främst i
grupp om två studenter eller större projektgrupper.
Studenternas arbete stöds genom olika former av lärarledd verksamhet: framför allt handledning men också, gruppdiskussioner och workshops.

Kursen sker i samarbete med Department of journalism and media studies, Rhodes university, Sydafrika och innehåller film- och redaktionsarbete relaterat till en internationell kulturfestival där kursens studenter tillsammans med afrikanska studenter och medieinstitution bland annat skall utföra reportage- och TV sändning i projektform i Rhodes universitetets för ändamålet skapade lokala kanal samt färdigställa produktion ämnad för visning i hemlandet.
Examination
Examinationen omfattar den färdiga produktionen tillsammans med projektrapport, synops, manus och andra skriftliga inlämningsuppgifter; deltagande i produktions och redaktionellt arbete, seminarier, samt redogörelse för och försvar av projektarbetets olika moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs ett års dokumenterade högskolestudier på heltid inom kutur- och mediegestaltningsområdet, eller dokumenterad producerande verksamhet från kultur- och medieområdet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Medieproduktion och kulturevenemang
Media production and cultural events
 
Kursansvarig är: ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning
           
Dnr:   Kurskod: HKMUX1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       KMU   TE