Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
History of Utopia and the Idea of Progress in the Western World, 10p
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO
Ämnesområde
  Kurskod   HKMUC7
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B", or an
international proficiency test, e.g. TOEFL, mininum score 550/213. At
least 40 points (one year of study) either in one of the areas Culture
Studies, Social Science, Media Studies, Media Technology, Film and Video
Production, or Art School.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
History of Utopia and the Idea of Progress in the Western World
History of Utopia and the Idea of Progress in the Western World
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HKMUC7      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       IKO    
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-11-10.