Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utställningsgestaltning - vägen från innehåll till form, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde
  Kurskod   HKMUC5
Mål
Studenten ska delta i tvärmedialt projekt och utveckla teori, metodologi och gestaltningsformer i samarbete med kursens lärare såväl som utveckla sin förmåga att arbeta i relation till kultur- och medieinstitution/avnämare. Kursen är laborativ och betonar växelspelet mellan teoretiskt och konstnärligt underbyggt gestaltningsarbete Kursen vänder sig till utställningsproducenter på kultur -och naturhistoriska museer samt utställningsintresserade konstnärer, arkitekter och scenografer och kan fungera som vidareutbildning inom respektive verksamhet. Målet är att undersöka och experimentera med utställningens innehåll och form med utgångspunkt i museernas samlingar av föremål, bilder och dokument.
Kursinnehåll
I fokus för studier och experiment står föremålet, rummet och berättelsen. Undervisningen är till lika delar praktisk och teoretisk: föreläsningar i utställningshistoria och formteori varvas med produktionsövningar och workshoparbete, utställnings- och museibesök.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen äger rum i form av regelbundna möten, föreläsningar och seminarier, workshops- och produktionsarbete i ateljé. Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska studier, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras inom projektblocket. Studentens arbete bedrivs såväl individuellt som i grupp om två studenter eller större projektgrupper. Arbetssättet betonar god samarbetsförmåga i olika konstellationer, och gruppindelningen fastställs av kursledningen utifrån de studerandes önskemål. Studenternas arbete stöds genom olika former av lärarledd verksamhet: föreläsningar, handledning, gruppdiskussioner och workshops.

Research och analys, 10 poäng

Empiriska undersökningar. Research och planering inför producerande av utställningsprojekt. Fördjupning i gestaltningsmediets produktionsteknik och dramaturgi.

Produktion, 10 poäng

Redigering och färdigställande samt publicering (offentliggörande) av produktionerna.
Examination
Examinationen omfattar den färdiga produktionen tillsammans med förekommande kunskapsöversikter, undersökningsrapporter, synops, manus och andra skriftliga inlämningsuppgifter; deltagande i seminarier, samt redogörelse för och försvar av projektarbetets olika moment.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Examen från konstnärlig högskoleutbildning (arkitekter, designer, bildkonstnärer, scenografer etc eller Sökande med annan akademisk examen som arbetar, eller har arbetat på, museum eller annan utställningsinstitution, vilket styrkes med tjänstgöringsintyg.

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utställningsgestaltning - vägen från innehåll till form
Exhibition Design; From Content to Form
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HKMUC5      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C-D       KMU   TE  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2002-03-20.