Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tvärmedial gestaltning och teknik, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde
  Kurskod   HKMUC1
Mål
Den studerande ska delta i tvärmedialt projekt och utveckla teori, metodologi och gestaltningsformer i samarbete med kursens lärare såväl som att utveckla sin förmåga att arbeta i relation till kultur- och medieinstitution/avnämare.
Kursinnehåll
Kursen är laborativ och betonar växelspelet mellan teoretiskt underbyggt gestaltningsarbete och studiet av gestaltning utifrån kultur-, samhälls- och medieteoretiska aspekter inom ramen för ett projektarbete.

Särskild vikt läggs vid att arbeta inom ett projekt som involverar flera medier och där IT- och hypermedia utvecklas innehållsligt och dramaturgiskt i relation till andra mediers arbetssätt. Det tvärmediala arbetssättet involverar analyser av enskilda medieformats särdrag samt den utveckling som kan skönjas i och med att moderna medier bryter upp traditionella gränser. Projektet avser att vara förankrat inom, eller i relation till en kultur- och medieinstitution, t ex ett museum eller ett reellt projekt.

Projektarbetet och därmed kursen, omfattar följande arbetsfaser:
Produktionsutveckling, 6 poäng
Teoretisk förankring av gestaltningsform, problemområde och innehåll. Utveckling och precisering av produktionsidé. Fördjupning i tvärmedial produktionsteknik och dramaturgi.

Research och produktion, 8 poäng
Empiriska undersökningar. Produktion. Fortsatt fördjupning i gestaltningsmediets produktionsteknik och dramaturgi.

Post-produktion och publicering, 6 poäng
Redigering och färdigställande samt publicering (offentliggörande) av produktionerna.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska studier, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras inom projektblocket. Studentens arbete inom projektblocket bedrivs främst individuellt, i grupp om två studenter eller större projektgrupper. Arbetssättet betonar god samarbetsförmåga i olika konstellationer, och gruppindelningen fastställs av kursledningen i dialog med de studerande. Studenternas arbete stöds genom olika former av lärarledd verksamhet: framför allt handledning men också, gruppdiskussioner och workshops.
Examination
Examinationen omfattar den färdiga produktionen tillsammans med projektrapport, kunskapsöversikter, undersökningsrapporter, synops, manus och andra skriftliga inlämningsuppgifter, deltagande i seminarier samt redogörelse för och försvar av projektarbetets olika moment.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Antingen minst 40 akademiska poäng i ett ämne (lägst A+B nivå) i något av områdena kultur/samhälle/medier/medieteknik/IT eller
minst ett års dokumenterad yrkesverksamhet inom kultur/information/medier.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tvärmedial gestaltning och teknik
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HKMUC1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       KMU   TE  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1002-08-30.