Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Visuell gestaltning och det samtida konstbegreppet, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde
  Kurskod   HKMUB1
Mål
Kursen som är laborativ syftar till att den studerande skall
- erövra kunskaper om och färdigheter i att använda visuell gestaltning och skapande som reflexiva verktyg
- känna till och kritiskt reflektera över det samtida konstbegreppet
- erövra förmågan att koppla samman kunskaper om det samtida konstbegreppet med egna erfarenheter av och konkret projektarbete med visuell gestaltning
Kursinnehåll
Kursens tyngdpunkt ligger på den studerandes eget skapande arbete där producerandet av ett eget projekt står i centrum. Detta projekt förankras i en orientering kring de konstnärliga gestaltningsmöjligheter som finns på en konstscen. Ämnena kommer exempelvis att röra sig runt samtidskonsten ur ett historiskt perspektiv, tendenser i samtiden, konstnärlig process och presentationer av konstnärskap.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen inleds med en grundläggande introduktion i gestaltandet med två- och tredimensionella övningar. Den laborativa delen av kursen avslutas med ett tematiskt projekt som sedan skall redovisas i form av en visuell lösning på en bestämd plats. Parallellt varvas gruppdiskussioner med genomgångar, föreläsningar och seminarier. Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där förberedande teoretiska studier, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras inom projektet. Studenternas arbete stöds genom olika former av lärarledd verksamhet: framför allt handledning men också, gruppdiskussioner och workshops, samt teknisk och konstnärlig apparatur.
Examination
Examinationen omfattar den färdiga produktionen tillsammans med researchredovisning, samt redogörelse för och försvar av projektarbetets olika moment.
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle har normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.


Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

20 akademiska poäng.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Visuell gestaltning och det samtida konstbegreppet
 
Kursansvarig är: ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKMUB1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       KMU   TE  
Fastställd av styrelsen vid ITUF - Institutionen  för tematisk utbildning och forskning 2003-06-10 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.