Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Språkteknologi, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Datalogi
Ämnesområde
  Kurskod   HKGA04
Mål
Kursdeltagarna skall efter kursen:

- ha teoretisk och praktisk kännedom om grundläggande algoritmer för klassificering, analys och tolkning av ord, meningar och texter.

- ha teoretisk och praktisk kännedom om metoder för språkteknologisk kunskapsrepresentation, särsklid lexikon.

- ha kännedom om de vanligaste arkitekturerna för språkteknologiska tillämpningssystem som översättningssystem, dialogsystem, informationsutvinningssystem.

- kunna bedöma ett givet språkteknologiskt systems prestanda och relatera resultatet till state-of-the-art på området.
Kursinnehåll
Datormodeller för analys av ord, meningar och texter med hjälp av reguljära uttryck, statistiska metoder, olika typer av automater och parserar. Modellering av språklig kunskap: lexikon och grammatik. Metoder för tolkning av innehåll: kvasilogik, frames. Textgenerering.

Datainsamling och databearbetning vid applikationsutveckling. Utvärderingsmetoder.

Språkteknologiska tillämpningar: informationssökning, dialogsystem, översättning, skrivstöd.

Design ock implementering av ett språkteknologiskt system eller delsystem.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, projektarbete, laborationer.
Examination
Projektarbete, laborationskurs och en skriftlig tentamen

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundkurser i Lingvistik och Artificiell intelligens.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Språkteknologi
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr:   Kurskod: HKGA04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Datalogi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C         TE