Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Användbarhetsorienterad systemutveckling, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Datalogi
Ämnesområde
  Kurskod   HKGA03
Mål
Kursen syftar till att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper i och färdigheter om användbarhetsorienterad systemutveckling.
Kursinnehåll
Kursen behandlar följande:
- design och prototypning för användbarhet,
- relationerna mellan människa-datorinteraktion och systemutveckling,
- relationerna mellan människa-datorinteraktion och kognitionsvetenskap.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, seminarier och laborationer.
Examination
Kursen examineras genom obligatoriska laborationer och aktivt deltagande vid seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundkurs i människa-datorinteraktion, grundkurs i kognitiv psykologi, grundkurs i kvalitativa metoder, samt programmeringskurser motsvarande 10p.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Användbarhetsorienterad systemutveckling
Usability Oriented Systems Development
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HKGA03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Datalogi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C         TE