Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Världen och Europa, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   HKFA10
Mål
Genom kursen skall deltagaren skaffa sig kunskap om förhållandet mellan Europa och de s k utvecklingsländerna, utifrån ett samhälls- och kulturvetenskapligt perspektiv.
Orientera sig om nyare teorier kring utvecklings-moderniserings- och globaliseringsprocesser samt om hur konflikter kring dessa teorier kan tolkas och förstås
Träna sig i att analysera skolans läromedel avseende dessa frågeställningar
Kursinnehåll
Utvecklingsteoriernas historia.
Samhälls- kulturvetenskapliga perspektiv på förhållandet mellan Europa och de s k utvecklingsländerna.
Analys av skolans läromedel med avseende på utvecklingsteori samt med avseende på förhållandet mellan Europa och de s k utvecklingsländerna.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och projektarbete
Examination
Skriftlig och muntlig redovisning, individuellt och i grupp

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Världen och Europa
The World Outside Europe
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKFA10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SBA   HU  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 2002-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.