Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Det mångkulturella och globala samhället, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   HKFA09
Mål
Genom kursen ska den studerande

skaffa sig grundläggande kunskap om teorier kring kultur, kulturell identitet, migration och etnicitet

orientera sig om nyare teorier kring utvecklings- och globaliseringsprocesser

skaffa sig kännedom om Europas största religiösa minoritet, islam

skaffa sig kunskap om hur och på vilket sätt frågor om skolans roll i ett mångkulturellt och allt mer globalt samhälle har påverkat den svenska skolan
Kursinnehåll
Delkurs 1: Kulturkontraster 5 poäng

Grundläggande teorier om kultur och etnicitet. Idéer om "svenskhet" och, "invandrarkultur", analyseras och granskas kritiskt. Utbildnings- och undervisningsfrågor analyseras i ett tvärkulturellt perspektiv.

Delkurs 2: Etnicitet och migrationer 5 poäng

Migration i ett historiskt och internationellt perspektiv.
Teorier om migration och etnicitet samt relationen mellan dessa.
Svensk invandringspolitik, dess framväxt, mål och medel och kontinuerliga förändring diskuteras med hjälp av samhälls- och kulturvetenskapliga teorier.

Delkurs 3: Muslimer i Europa 5 poäng

De europeiska muslimernas historia och utbredning.
Teorier om etnicitet samt kulturell och religiös identitet.
Begreppen etnicitet, kulturell och religiös identitet kommer att belysas med utgångspunkt från diskussioner bland muslimer och ickemuslimer i olika europeiska samhällen. Teoretiska perspektiv på det mångkulturella Europa.

Delkurs 4: Världen och Europa 5 poäng

Utvecklingsteoriernas historia.
Samhälls- och kulturvetenskapliga perspektiv på förhållandet mellan Europa och de s k utvecklingsländerna.
Analys av skolans läromedel med avseende på utvecklingsteori samt med avseende på förhållandet mellan Europa och de s k utvecklingsländerna.

Delkurs 5: En global och lokal miljö 5 poäng

Internationella och svenska debatter om miljö, i ett
socialantropologikst perspektiv.

Delkurs 6: Global politik och lokala folk 5 poäng

Minoritets- och ursprungsfolks situation idag, utifrån
ett socialantropologikst perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och fältstudier eller projektarbete
Examination
Skriftlig och muntlig redovisning, individuellt och i grupp.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Det mångkulturella och globala samhället
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKFA09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SBA   HU  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 2003-04-09 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.