Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturkontraster, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   HKFA04
Mål
Genom kursen skall deltagaren skaffa sig grundläggande kännedom om hur begrepp som etnicitet och kulturell identitet kan analyseras med hjälp av olika samhälls-
och kulturvetenskapliga teorier
Kursinnehåll
Grundläggande teorier om kultur och etnicitet. Idéer om svenskhet och invandrarkultur analyseras och granskas kritiskt.
Utbildnings- och undervisningsfrågor analyseras i ett tvärkulturellt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och fältstudier eller projektarbete
Examination
Skriftliga och muntliga redovisningar, individuellt och i grupp.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturkontraster
Cultures Studies
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKFA04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SBA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2003-04-09