Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Etnicitet och migration, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   HKFA03
Mål
Genom kursen skall deltagaren skaffa sig grundläggande kunskap om migrationsprocesser i ett historiskt och internationellt perspektiv samt, skaffa sig grundläggande kunskap om teorier om relationerna mellan migration och etnicitet.
Kursinnehåll
Migration i ett historisk och internationellt perspektiv.
Teorier om migration och etnicitet samt relationen mellan dessa.
Svensk invandringspolitik, dess framväxt, mål och medel och kontinuerliga förändring diskuteras med hjälp av samhälls- och kulturvetenskapliga teorier.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och fältstudier eller projektarbete
Examination
Skriftliga och muntliga redovisningar, individuellt och i grupp.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Etnicitet och migration
Ethnicity and Migration
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKFA03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SBA   HU  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 2003-04-09 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.