Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Muslimer i Europa, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   HKFA01
Mål
Genom kursen skall deltagaren skaffa sig kunskap om begrepp som etnicitet samt kulturell och religiös identitet och ökad kunskap om Europas största religiösa minoritet
Kursinnehåll
De europeiska muslimernas historia och utredning.
Teorier om etnicitet samt kulturell och religiös identitet. Begreppen etnicitet, kulturell och religiös identitet kommer att belysas med utgångspunkt från diskussioner bland muslimer och ickemuslimer i olika europeiska samhällen. Teoretiska perspektiv på det mångkulturella Europa.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och fältstudier eller projektarbete
Examination
Skriftlig och muntlig redovisning, individuellt och i grupp

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Muslimer i Europa
 
Kursansvarig är: IRK - Institutionen för religion och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKFA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SBA   HU  
Fastställd av styrelsen vid IRK - Institutionen för religion och kultur 1995-04-06 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.