Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturpedagogik 1a , 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik - PEA
Ämnesområde
  Kurskod   HKDA30
Mål
Genom kursen ska den studerande orientera sig i begreppsbildningen kring kultur – pedagogik – kulturpedagogik. Kursen fokuserar på utställ-ningen som medium och kulturell mötesplats. Avsikten är att genom kommunikativa och ge-staltande arbetsuppgifter synliggöra och pröva ett museipedagogiskt perspektiv.
Kursinnehåll
Introduktion, översikt, definitioner
Begreppen kulturpedagogik, kultur och pedagogik.
Målsättning och målgruppsanalys i ett kultur-kommunikativt perspektiv.

Utställningen i museet
Museet som kulturell mötesplats, backspegel och verklighet.
Kulturpolitikens tillämpning i utställningsverk-samheten.
Museets pedagogiska och folkbildande uppdrag.

Det scenografiska rummet
Utställningen som medium.
Gestaltning och tolkning.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, fältstudier, skriftliga arbeten och gestaltande övningar.
Examination
Gestaltande och skriftliga uppgifter redovisas i seminarier. Föreskriven litteratur redovisas skriftligen och muntligen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturpedagogik 1a
Culture and Pedagogics
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: HKDA30      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PEA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IBV - Institutionen för beteendevetenskap 1999-09-30 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.