Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Dramakommunikation 3, 41-60 , 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCX01
Mål
Genom kursen ska den studerande
- förvärva fördjupade kunskaper i drama genom analys och tolkning av relationen mellan drama och teater
- utveckla kvalitativt ledarskap inom drama/teater
- skapa egna modeller utifrån tidigare förvärvade kunskaper i drama för kommande verksamhet inom drama/teaterområdet
Kursinnehåll
Stor vikt läggs vid tolkning, analys och utveckling av genomförda övningar, träning i ledarrollen i olika situationer och med olika målgrupper samt analys av dramats innehåll och form . En vetenskaplig uppsats är obligatorisk.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett inlevelseorienterat arbetssätt för att den studerande ska kunna erövra djupare kunskaper i kursens samtliga moment. Studierna präglas också av ett upplevelseorienterat skapande och ett reflekterande arbetssätt i lärarledda och icke lärarledda arbetssituationer såsom
- praktiska övningar med anknytning till teorier och uppföljningsdiskussioner
- litteraturseminarier
- handledning
- självstudier
Examination
Skriftliga och muntliga redovisningar i grupp och individuellt. Dokumentation av den lärarledda undervisningen och arbetet i grupp samt examinationsseminarier av vetenskapliga arbetenStuderande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Godkända 40 p i drama/dramakommunikation eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Dramakommunikation 3, 41-60
Drama Communication 3
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: HKCX01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av styrelsen vid ESI - Estetiska institutionen 1998-12-01 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.