Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Uttryck i trä och textil II, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCB01
Mål
Genom kursen ska den studerande

- fördjupa sina färdigheter i skapande arbete genom ett reflekterande förhållningssätt till skapandeprocessen
- fördjupa sin förmåga att uttrycka sig i form, färg och konstnärlig gestaltning genom ett experimenterande arbetssätt och att utveckla ett medvetet och personligt formspråk som berikar den egna produktutvecklingen
- utveckla sin förmåga att självständigt analysera och bedöma uttryck i form och färg samt utveckla kunskaper om föremålens olika funktioner och därigenom fördjupa sin förmåga att värdera produkter.
- förvärva grundläggande färdigheter om utställningsteknik.
- utveckla sin förmåga att marknadsföra sin produktion.
Kursinnehåll
Kursen innehåller problematisering av skapandeprocessens förutsättningar, förlopp och resultat samt utveckling av denna process. Ett väsentligt innehåll utgörs av skapande experimentellt arbete med betoning på form, färg och material samt reflektioner kring upplevelser av form och färg. Det skapande arbetet förenas med föremålsanalys, där begreppet funktion problematiseras och förståelsen av dess innebörd fördjupas. Även faktorer som påverkar utformningen av föremål behandlas. Kursen tar upp innebörden i begreppen hantverk, konsthantverk, slöjd och hemslöjd samt design. Väsentligt är också analys av begreppet kvalitet och olika uppfattningar av detta som grund för föremålsanalys och föremålsvärdering.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete samt litteraturstudier. Dessutom läggs arbetsuppgifter ut under kursens gång.
Examination
Skriftliga och muntliga redovisningar i grupp och individuellt av praktiskt genomförda arbetsuppgifter samt reflektioner över resultaten gällande både process och produkt. Litteraturkurs som inhämtas enskilt och bearbetas i seminarieform och i det skapande arbetet. Obligatorisk närvaro vid examinerande moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Den sökande ska ha genomgått kursen Uttryck i trä och textil (nivå A) eller ha motsvarande kunskaper.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Uttryck i trä och textil II
Expression in Wood and Textile II
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HKCB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av styrelsen vid ESI - Estetiska institutionen 2005-02-02 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.