Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Musikhistoria kring heliga Birgitta, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA83
Mål
Syftet med kursen är att studenten ska följa de musikaliskt-kulturella miljöer som Birgitta mötte under sina pilgrimsfärder.
Kursinnehåll
Under kursen kommer den världsliga och kyrkliga musiken längs Birgittas färdvägar att studeras. Vid den här tiden börjar notskriften att så sakta att uniformeras men det finns fortfarande många varianter i olika delar av Europa. Kursen ger exempel på hur den medeltida notskriften kan uttolkas. De kända och okända tonsättare som verkar i Italien och Frankrike under Birgittas besök där studeras, för att ge en bild av det musikaliskt-kulturella fält som hon vistas i. Ifrån den viktiga vallfartsorten Santiago de Compostela har vi en rad viktiga musikhandskrifter som ger en uppfattning om notskriftens utveckling. Vilken musik kan Birgitta ha hört när hon besökte Santiago? Till sist studerar vi musiken i Sverige under Birgittas tid.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, tolkningsövningar kring den medeltida notskriften. Musicerande.
Examination
Muntlig grupptentamen samt skriftliga (individuella) prov rörande notskriften.

Obligatorisk närvaro vid examinerande moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt notläsningsförmåga.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Musikhistoria kring heliga Birgitta
The musical world around Saint Birgitta
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKCA83      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV