Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Natur- och kulturvägledning , 40p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA79
Mål
Genom kursen ska den studerande

utveckla medvetenhet och kunskap om samt förståelse för hur upplevelser i utemiljön kan utnyttjas för undervisning och information inom det natur- och samhällsvetenskapliga området

tillägna sig fördjupad kunskap om kulturekologiska samband,

tillägna sig fördjupad kunskap om människan som en ekologiskt beroende social varelse,

fördjupa sin förmåga att beskriva, tolka och förklara natur-, kultur- och miljöupplevelser samt

utveckla sin förmåga att guida i varierande natur- och kulturmiljöer.
Kursinnehåll
Delkurs 1: Natur och miljö, 5 poäng
provkod: LÄ01
Ekologiska samband och kretslopp i vår natur och livsmiljö. Berg, jord- och markytans former som resultat av geologiska processer. Landskapsbildens beroende av klimat, vatten och vegetation. Naturkrafternas spår i landskapet. Miljöhot, miljövård och miljölagstiftning. Allemansrätten. Friluftsliv och miljöengagemang.

Delkurs 2: Kultur och miljö, 5 poäng
provkod: LÄ02
Kulturmiljöers innehåll och särdrag. Samband mellan natur och kultur. Bebyggelsens utveckling, former och funktion. Ortnamn. Kulturmiljövård. Historiska sägner och folktrons väsen.

Delkurs 3: Utomhuspedagogik, 5 poäng
provkod: LÄ03
Fältpedagogik i teori och praktik. Landskapsinformationens hantering i undervisningen. Tolkning av spåren av mänsklig aktivitet. Modeller för hur naturen och kulturen i närmiljön kan utnyttjas för iakttagelser och undersökningar. Mötet mellan barns/vuxnas vardagsföreställningar och natur- och samhällsvetenskapliga förklaringsgrunder. Utomhuspedagogikens teoretiska förankring. Utomhus-pedagogik i internationellt perspektiv.

Delkurs 4: Guidning, 5 poäng
provkod: LÄ04
Presentations- och föredragningsteknik. Icke bok/textbaserad inlärning i autentisk miljö. Exkursions- och fältstudiemetodik. Gruppdynamik och grupprocesser. Ledarrollen. Biblioteks- och arkivkännedom. Insamling, bearbetning och presentation av material.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är föreläsningar, seminarier, exkursioner, internat samt självstudier.
Examination
Obligatorisk närvaro vid examinerande moment. Skriftlig examination på i kursen ingående delkurser och litteratur. Skriftlig och muntlig presentation av ett eget pedagogiskt utvecklingsarbete.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Natur- och kulturvägledning
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKCA79      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV