Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kostymdesign för scen , 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA64
Mål
Genom kursen ska den studerande

- utveckla den tredimensionella gestaltande förmågan
- förvärva fördjupade kunskaper om gestaltning av dräkt i färg och form
- förvärva insikt i att tolka rollgestalter
- tillägna sig förståelse för helheten i ett musikdramatiskt sceniskt verk.
Kursinnehåll
Kursen fokuseras på det fria tredimensionella experimentella skapandet, där musik, libretto och litteraturstudier ligger till grund. Tolkning av musik och musikdramatiska verk och dess rollgestalter är utgångspunkten för kursens innehåll.
Figurstudier efter modell i kostym och fri kostymteckning i egna valda tekniker.
Draperingsövningar, att skapa dräkt direkt på provdocka (modeller i skala 1:1).
Studier och övningar med kropp i rum, kostym på scen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av diskussioner, seminarier litteraturstudier och föreläsningar samt workshops. Den studerande skall under studietiden föra dagbok.
Examination
Visuell och muntlig redovisning av föreberedande arbeten samt inlämningsuppgift i form av en rapport

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Minst två terminers studier vid designhögskola, konsthögskola eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kostymdesign för scen
Stage Costume Design
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKCA64      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2001-04-23