Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mask - myt - rörelse genom dramakommunikation, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA63
Mål
Genom kursen ska den studerande

- förvärva grundläggande kunskaper i dramakommunikation
- öka förståelsen för globala frågor genom praktiskt och teoretiskt arbete med myter
- tillägna sig kunskaper och färdigheter i mask och rörelse
- förvärva grundläggande kunskaperna om scenisk produktion.
Kursinnehåll
I kursmoment används myten som redskap. Grundläggande övningar och teorier i dramakommunikation. Tolkning och analys av myter ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Grundläggande scenteknik. Improvisation. Uppläggning och genomförande av en scenisk produktion.
Undervisning/Arbetsformer
Praktiska lärarledda övningar, analyser och diskussioner. Litteraturstudium. Sceniska framställningar.
Examination
Aktivt deltagande i kursen, dokumentation av kursens lärarledda lektioner samt ett genomfört teater/dramaprojekt.

Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mask - myt - rörelse genom dramakommunikation
Mask - Myth - Movement through Dramacommunication
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKCA63      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A   G     ÖÄA   ÖV