Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mask - myt - rörelse genom dramakommunikation, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA63
Mål
Genom kursen ska den studerande

- förvärva grundläggande kunskaper i dramakommunikation
- öka förståelsen för globala frågor genom praktiskt och teoretiskt arbete med myter
- tillägna sig kunskaper och färdigheter i mask och rörelse
- förvärva grundläggande kunskaperna om scenisk produktion.
Kursinnehåll
I kursmoment används myten som redskap. Grundläggande övningar och teorier i dramakommunikation. Tolkning och analys av myter ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Grundläggande scenteknik. Improvisation. Uppläggning och genomförande av en scenisk produktion.
Undervisning/Arbetsformer
Praktiska lärarledda övningar, analyser och diskussioner. Litteraturstudium. Sceniska framställningar.
Examination
Aktivt deltagande i kursen, dokumentation av kursens lärarledda lektioner samt ett genomfört teater/dramaprojekt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mask - myt - rörelse genom dramakommunikation
Mask - Myth - Movement through Dramacommunication
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKCA63      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2000-12-06