Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Skapande arbetets metoder, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA56
Mål
Genom kursen ska den studerande

genom ett reflekterande förhållningssätt till den skapande processen utveckla det egna skapandets arbetsprocess

förvärva ett vetenskapligt förhållningssätt till egen och andras skapande verksamhet genom insikter om innebörden av begreppen kunskap och vetenskap samt forskning och utvecklingsarbete

skaffa sig översiktlig kunskap om ett kvalitativt och ett kvantitativt synsätt samt grundläggande kunskaper om några forskningsmetoder, i betydelsen metoder för datainsamling,

inhämta kunskaper om begreppet kreativitet, om forskning och aktuell debatt inom området skapande verksamhet

förvärva kunskap om den skapande processen genom att studera, beskriva och analysera skeenden och processer i flera olika sammanhang, utgående från egen och andras verksamhet samt

genom ett självständigt individuellt arbete ut-veckla sin förmåga att genomföra arbeten som relateras till forskningsmetoder och teorier inom det studerade området.
Kursinnehåll
Innebörden i begreppen kunskap och vetenskap, forskning och utvecklingsarbete (FoU) samt konstnärligt utvecklingsarbete (KU). Forskningsmetoder som uttryck för en vetenskaplig hållning. Förhållandet mellan olika metoder och vetenskapliga ståndpunkter. Noggrannhet och tillförlitlighet. Exempel på sådana metoder och problem i anslutning till främst ett kvalitativt synsätt.

Utmärkande drag för skapande verksamhet. Begreppet kreativitet knutet till både forskning och allmänt språkbruk.

Problematisering av den skapande processen relaterad till exempel från konst, hantverk, design och forskning.

Det skapande arbetet inom konst, hantverk, design och vetenskap presenterat mot bakgrund av främst nittonhundratalets kulturhistoria.

Kunskaper om kreativitet kopplade till kunskaper i kreativitet såsom en del i utvecklingen av den egna skapandeprocessen.

Självständigt individuellt arbete med utnyttjande av forskningsmetoder och teorier relevanta för skapande verksamhet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete samt handledning.

Undervisningen utgår från exempel på olika former av skapandeprocesser, vilket inbegriper även den studerandes egna erfarenheter av skapande i olika material.

Kursen innehåller litteraturstudier som bearbetas i seminarieform och arbetsuppgifter som läggs ut under kursens gång.
Examination
Den studerandes arbetsinsatser bedöms fortlöpande vid seminarier och vid redovisningar av arbetsuppgifter under kursens gång. Minst ett självständigt individuellt arbete i rapportform redovisas inom kursen. Den verbala presentationen kan kompletteras med andra redovisningsmedel, såsom utställning, videofilm och multimedia.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Genomgångna universitetskurser motsvarande 15 poäng.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Skapande arbetets metoder
Creative Work, Methods and Research
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKCA56      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2003-10-01