Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Formgivning II, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA55
Mål
Genom kursen ska den studerande

fördjupa sin förmåga att gestalta i två och tre dimensioner för att därigenom utveckla ett medvetet formspråk

förvärva fördjupade kunskaper om form, färg och komposition som medel för utvecklandet av det personliga uttrycket

vidareutveckla ett reflekterande förhållningssätt till den skapande processen och dess synliga resultat

förvärva fördjupade kunskaper om och färdigheter i att bruka olika typer av bildspråk av betydelse för planering av det egna arbetet för att förstå deras betydelse och medvetet använda dem som medel för det skapande arbetet

förvärva fördjupade kunskaper om olika funktioner hos föremål för att dessa kunskaper i förening med förmågan till ett personligt uttryck skall kunna medverka till utveckling av det egna skapandet

utveckla förmåga att självständigt analysera uttryck i form och därvid fördjupa sin förmåga att värdera produkter inom ett flertal material- och teknikområden.
Kursinnehåll
Skapande experimentellt arbete med betoning på form, färg och komposition, där dekor och
mönster ingår som en del. Laborationer med syfte att utreda möjligheterna hos variationer i uttryck.

Problematisering av skapandeprocessens förutsättningar, förlopp och resultat. Utveckling av denna process.

Bildspråk, tekniska hjälpmedel och möjligheter att använda dem för det skapande arbetet.

Skapande arbete i förening med föremålsanalys där begreppet funktion problematiseras och förståelsen av dess innebörd fördjupas.

Analys av begreppet kvalitet och olika uppfattningar av detta som grund för föremålsanalys och föremålsvärdering.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, exkursioner och praktiskt arbete.

Kursen innehåller litteraturstudier som inhämtas enskilt och bearbetas i seminarieform. Dessutom föreläggs arbetsuppgifter under kursens gång.
Examination
Den studerandes arbetsinsatser bedöms fortlöpande vid seminarier och vid redovisningar av arbetsuppgifter under kursens gång.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Genomgången Formgivning I, 5 p
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Formgivning II
Design II
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKCA55      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1999-12-16