Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Föremålsvård - trä och metall, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA51
Mål
Genom kursen ska den studerande
- förvärva kunskaper om innehållet i de grundläggande begreppen förebyggande vård, konservering, restaurering och renovering samt få en orientering om restaureringsprinciper och konserveringsetik
- förvärva grundläggande kunskaper inom materialområdena trä, metall och färg samt få orienter-ing om andra material
- utveckla förståelse för tekniska, naturvetenskapliga, historiska och estetiska faktorer av betydel-se för bedömningar i anslutning till föremålsvård
- förvärva kunskaper om förvaring och skadeeffekter inom de materialområden som behandlas
- förvärva kunskaper om föremålshantering samt förebyggande föremålsvård
- förvärva kunskap om katalogisering och skadedokumentation
Kursinnehåll
Föremål som nationellt kulturarv i ett historiskt perspektiv.

Lagstiftning och praxis. Ansvarsfrågor och konserveringsetik. Genuinitet, förvanskning och förfalskning.

Materialkunskap om trä och metall i ett historiskt och estetiskt perspektiv.

Teknisk materialkunskap om trä och metall. Material och metoder för bevarande och konservering. Faktorer av betydelse för nedbrytningsprocessen, till exempel klimat och skadedjur.

Rutiner i samband med vård. Problem i samband med förvaring, exempelvis fysisk och kemisk nedbrytning.

Katalogisering och dokumentationsförfarande genom t ex fotografering.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, exkursioner och praktiska övningar.

Kursen innehåller en litteraturkurs som inhämtas enskilt och bearbetas i seminarieform. Dessutom läggs arbetsuppgifter ut under kursens gång.
Examination
Den studerandes arbetsinsatser bedöms fortlöpande vid seminarier och vid redovisningar av arbetsuppgifter under kursens gång.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Föremålsvård - trä och metall
Preserving Cultural Objects; Wood and Metal
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: HKCA51      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av styrelsen vid ESI - Estetiska institutionen 1999-11-19 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.