Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nordic Culture, 10p
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA36
Mål
The aim of the course is to give insights into Nordic cultural life, expressed in Art, Craft, Dance and Music. The course will also give the participants the possibility to take part in Nor-dic natural outdoor activities as part of their recreation and learning.
Kursinnehåll
The main content of the course explores the four Nordic Cultural and geographical envi-ronments; the mountain scenery, the cities, the countryside and the coast. From these envi-ronments the following will be studied:

- The Nordic traditions and the high festivals
- Traditional Nordic dances and songs
- The Nordic history of art and music
- Myths in the Nordic culture

The mountain scenery
- snow as a creative material
- snow as a bed for transportation
- the Lapps and the Swedes.

Coast and the lakes
- to live in the archipelago - a disappearing culture
- the creative beach

The city
- to live in a Nordic city today
- young people of today

The countryside
- the Nordic view of nature
- outdoor life - a way of living
Undervisning/Arbetsformer
Lectures, seminars, residential (line-in) course, PBL (problem based learning) - inspiration and learning through experience.
Examination
You will be required to give a written docu-mentation of a comparative study of your na-tive countries culture and your experiences with the Nordic Culture.
The project should be supported by (documen-tation form both outside and within the re-sources available through the) IT.

Students who have failed an examination are normally allowed to retake it on two additional occasions.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course are entitled to have a new examiner appointed for the reex-amination.


Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Documented knowledge of English equivalent to "Engelska A", or an international proficiency test, e.g. TOEFL, minimum score 500/173.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nordic Culture
Nordic Culture
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKCA36      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av styrelsen vid ESI - Estetiska institutionen 1998-12-01 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.