Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Dramakommunikation 2, 21- 40 , 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA25
Mål
Genom kursen ska den studerande
- fördjupa sina kunskaper i dramakommunikation
- förvärva grundläggande kunskaper i att kunna leda drama i undervisning
- utveckla kompetens i att bygga upp en scenisk produktion
- tillägna sig kunskaper i teaterns historia
Kursinnehåll
Kursen belyser dramakommunikation ur pedagogiskt, sociologiskt och teaterpedagogiskt perspektiv med fokus på ledarskap. Viktiga delar av kursen är scenisk gestaltning och sceniskt formspråk, teaterhistoria liksom tematiska studier och teaterproduktion.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett inlevelseorienterat arbetssätt för att den studerande ska kunna erövra djupare kunskaper i kursens samtliga moment. Kursen ska utmynna i en gemensam scenproduktion. Studierna präglas av ett upplevelseorienterat skapande och ett reflekterande arbetssätt i lärarledda och icke lärarledda arbetsformer såsom
- praktiska övningar med upplevelsediskussioner
- grupparbete
- litteraturseminarier
- handledning
- självstudier
Examination
Skriftliga och muntliga redovisningar i grupp och individuellt. Dokumentation av seminarierna och arbetet i grupp i form av en uppsats samt ett genomfört teater- och dramaprojekt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Godkända 20 p i drama/dramakommunikation eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Dramakommunikation 2, 21- 40
Drama Communication 2
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: HKCA25      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2003-12-03.