Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Formgivning I, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA16
Mål
Genom kursen ska deltagaren

utveckla sin förmåga att medvetet gestalta i två och tre dimensioner,

förvärva kunskaper om grundläggande begrepp inom formgivning och färgsättning,

förvärva grundläggande kunskaper om bokstävers form och om textning samt

utveckla förmåga att självständigt värdera och ta ställning till hantverksprodukter av olika slag.
Kursinnehåll
Formgivning och färgsättning.
Dekor och mönster.
Bildkomposition och rumsgestaltning.
Skissteckning och bildspråk för planering.
Textning och layout.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, gruppövningar, laborationer och seminarier.
Examination
Deltagandet är obligatoriskt.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Formgivning I
Design I
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKCA16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av styrelsen vid ESI - Estetiska institutionen 2004-02-23 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.