Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Design, med inriktning mot kostym och scen (Kostymdesign och scenisk gestaltning), 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA14
Mål
Genom kursen ska den studerande
- kunna utveckla den tredimensionella gestaltande förmågan
- ha fördjupade kunskaper om gestaltning av dräkt i färg, form och rörelse
- visa fördjupad insikt om musikens roll i det visuella skapandet
- visa förståelse för helheten i samspelet musik, dans, kropp/dräkt, rum/scen, ljus och koreografi.
Kursinnehåll
Kursen fokuseras på tredimensionella experimentella skapandet för dans och där musikdramatiska uttryck ligger till grund. Studier och tolkning av olika musikaliska fenomen och begrepp är utgångspunkten för kursens innehåll för att utveckla och gestalta bärbara sceniska kostymprototyper. Skisstekniker, figurstudier, draperingsövningar samt experiment med olika material och tekniker ingår i kursen. Teoretiska och praktiska övningar integreras i koreografi, musik och kostym.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, workshops, litteraturstudier och diskussioner. Den studerande skall under studietiden föra dagbok.
Examination
Visuell redovisning i form av en performance samt inlämningsuppgift i form av en skriftlig rapport med bildmaterial och skisser.

Förkunskap

Den studerande skall ha minst två terminers studier vid design-, konst-, scenhögskola eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Design, med inriktning mot kostym och scen (Kostymdesign och scenisk gestaltning)
Design for costume, stage and performance
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: HKCA14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B   G     ÖÄA   ÖV