Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utställningskunskap, grundkurs (Bygga historisk utställning), 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA13
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna
- åskådliggöra ett historiskt tema
- visa insikt i hur man bygger en utställning på ett levande och för besökaren engagerande sätt
- tolka historia och få förståelse för historiens och historieämnets dynamiska kraft
Kursinnehåll
Kursen består av ämnena historia och utställningskunskap. Den historiska delen tjänar till att ge såväl inspiration som faktabakgrund till utställningsarbetet. Därigenom ges tillfälle att diskutera den särskilda utgångspunkt för gestaltning som det specifika historiska temat innebär. Undervisningen inom området utställningsteknik och gestaltning handlar om att utifrån en vision skapa kreativa lösningar inom givna ramar, med delar av en utställning i ett museum som slutresultat.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete baserat på litteraturstudier och diskussioner.
Examination
Resultatet av utställningsarbetet utgör examination såväl individuellt som i grupp. Därtill kommer reflektioner över resultatet och skapandeprocessen. Obligatorisk närvaro gäller vid examinerande moment.
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
samt dokumenterad yrkesverksamhet inom utställningsområdet och studenter på linjer/program med anknytning mot utställningsmediet.
Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utställningskunskap, grundkurs (Bygga historisk utställning)
To build a historical exhibition
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: HKCA13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A   G     ÖÄA   ÖV