Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Antikens teater i teori och praktik, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA12
Mål
Efter avklarad kurs skall studenten kunna:

- beskriva den västerländska teaterns tidiga uttrycksformer
- förstå de dramatiska texterna och teaterformerna i sitt historiska sammanhang
- förstå och analysera det grekiska dramats betydelse för efterföljande epoker samt för vår egen tid
- använda den grekiska teaterns texter och uttryckssätt i undervisning och i annat kulturellt arbete

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på det antika dramat och dess utveckling ur teoretiska och praktiska perspektiv. Det innebär att kursen både innehåller pjästexter och teoretiska bakgrunder till den grekiska dramatiken, liksom de sceniska gestaltningarna under dramatikens samtid.
I kursen belyses dåtida uppförande och dess formers betydelse för vår egen tid samt senare tiders dramatik som bygger på den grekiska teatern och dess dramatik.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av seminarier med diskussioner och analyser av kursens litteratur samt redovisningar, enskilt och i grupp. Kursen består också tillika hög grad av praktiska moment såsom improvisationer och övningar kring kursens litteratur. Kursen innehåller dessutom enstaka föreläsningar.
Examination
Skriftliga och muntliga redovisningar examineras i grupp och individuellt fortlöpande under kursens gång. Det krävs aktiv närvaro på examinerande seminarietillfällen. En praktisk slutredovisning med koppling till inläst litteratur med egna reflektioner genomförs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Antikens teater i teori och praktik
Ancient Theatre in Theory and Practice
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HKCA12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-09-20.