Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utomhuspedagogik, inriktning mot språk och landskap, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   HKCA11
Mål
Genom kursen skall den studerande
- tillägna sig ökade insikter och fördjupade kunskaper om de möjligheter landskapet ger med avseende på barns och ungdomars språkinlärning, språkutveckling och kreativitet.
- utveckla sin förmåga att inspirera barn och ungdomar till ett lustfyllt lärande genom egna upplevelser i utomhusmiljön,
- få möjlighet att genom egna erfarenheter och upplevelser i utomhusmiljö utveckla förmåga att inspirera barn och ungdomar till ett lustfyllt lärande,
- grundlägga ett didaktiskt synsätt relaterat till språk och landskap.
Kursinnehåll
De utomhuspedagogiska idétraditionerna bildar kursens bas. Den studernade ska genom egna erfarenheter tillägna sig kunskap om barns och ungdomars möjligheter att utveckla sitt språk genom möte med landskap och litteratur. Kursen arbetar med olika aspekter på hur landskapet kan inspirera till kreativt språkarbete, samt landskapets betydelse och natursyn hos ett antal olika författare. Ortnamnens utveckling för att förstå förändringarna i landskapet belyses. Vikten av natur- och kulturupplevelser som grund för en inspirerande pedagogik är kursens ledtråd. Lärande och språkutveckling sätts in i ett utomhusperspektiv, där också barns och ungdomars behov av rörelse för en positiv hälsoutveckling tillgodoses. Utomhuspedagogikens didaktik ligger som grund för arbetet.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier och studiebesök i olika litterära miljöer. Största delen av utbildningen är förlagd utomhus. Grupparbeten samt eget arbete.
Examination
Aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och studiebesök. Skriven reflektion knuten till kurslitteraturen efter varje kurstillfälle. Redovisad och godkänd slutuppgift krävs för godkänd kurs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utomhuspedagogik, inriktning mot språk och landskap
Outdoor Environmental Education, language and landscape
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HKCA11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   NA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-11-03.