Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Skapande arbete med ull, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA10
Mål
Genom kursen ska den studerande

utveckla ett experimentellt förhållningssätt till skapande arbete i ull,

förvärva fördjupade kunskaper i formgivning som ger underlag för ett medvetet personligt formspråk,

förvärva fördjupade kunskaper om materialet ull, om hur man förenar ett tekniskt kunnande och ett personligt uttryckssätt i arbetet med ull,

få en orientering om kulturhistoria med anknytning till ull och diskutera användningsområden relaterade till vår egen tid samt

tillägna sig ett reflekterande förhållningssätt till den skapande processen och utveckla förmåga att självständigt bedöma och analysera egna och andras produkter inom materialområdet ull.
Kursinnehåll
Experimentellt arbete med ull i olika former. Fördjupade kunskaper i material och tekniker som är aktuella i arbetet med ull.

Skapande arbete i vilket tekniskt kunnande och personligt uttryckssätt förenas. Skapandeprocessens förutsättningar, förlopp och resultat. Ullens fysik och kemi, skötsel och vård.

I produktanalysen ingår begreppet kvalité samt användningsområden av produkter tillverkade av ull och ull i ett ekologiskt och ekonomiskt sammanhang.

Färg- och formupplevelser samt kompositionsövningar.

Kulturhistoria med betoning på människors varierande bruk av ull.
Skapande arbete där kunskap i textil kulturhistoria och om nutida användning av ull används som inspiration.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av praktiskt arbete, exkursioner, föreläsningar och seminarier samt självstudier.

Kursen innehåller en litteraturkurs som inhämtas enskilt och bearbetas i seminarieform.
Examination
Den studerandes arbetsinsatser bedöms fortlöpande vid seminarier och vid redovisningar av arbetsuppgifter under kursens gång. Examination sker genom redovisning av den individuella kunskapsutvecklingen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Skapande arbete med ull
Creative Work in Wool
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKCA10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av styrelsen vid ESI - Estetiska institutionen 1999-12-18 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.