Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konstruktion och uttryck i trä, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA09
Mål
Genom kursen ska den studerande

- tillägna sig ett experimentellt och reflekterande förhållningssätt till skapandeprocessen
- förvärva fördjupade kunskaper i formgivning av trä samt utveckla sin förmåga att förena ett tekniskt kunnande och ett personligt uttryckssätt i konstruktioner av trä med eller utan en formulerad bruksfunktion som bärande idé
- förvärva fördjupade kunskaper om fasta och rörliga konstruktioner i trä och utveckla färdigheter i att utföra dessa
- få en orientering om kulturhistoria med anknytning till föremål konstruerade i trä som inspiration till nya konstruktioner
- förvärva ökad förmåga att utveckla produktidéer samt
- utveckla förmåga att bedöma och analysera egna och andras slöjd- och hantverksprodukter i trä.
Kursinnehåll
Problematisering av skapandeprocessens förutsättningar och förlopp. Skillnader mellan bearbetning med handverktyg och maskiner samt deras betydelse för arbetsprocessen och resultatet.
Formupplevelse och formframställning. Volym och rum. Dekor och mönster. Pigment och bindemedel. Personlig formgivning. Konstnärligt uttryck.

Experimentellt arbete med fasta och rörliga konstruktioner. Fördjupade kunskaper i några av de tekniker som är aktuella i arbetet med konstruktioner. Handbearbetning, formnings- och sammansättningsmetoder.

Kunskap om material, verktyg och redskap. Experiment med konstruktioner.

Kulturhistoria med betoning på människors varierande bruk av konstruktioner i trä.

Skapande arbete i vilket tekniskt kunnande och personligt uttryckssätt förenas och där kunskap i kulturhistoria med anknytning till kursens intresseområde används som inspiration.

Medveten personlig formgivning med utgångspunkt från produktens funktioner, material och verktyg, miljöaspekter och ekonomiska överväganden.

Föremålsanalys. Förhållandet mellan slöjd, konsthantverk och konst. Begreppet kvalitet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen är obligatorisk och består av praktiskt arbete, föreläsningar, seminarier och exkursioner.

Kursen innehåller en litteraturkurs som inhämtas enskilt och bearbetas i seminarieform. Arbetsuppgifter läggs ut under kursens gång.
Examination
Den studerandes arbetsinsatser bedöms fortlöpande vid seminarier och vid redovisningar av arbetsuppgifter under kursens gång.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konstruktion och uttryck i trä
Construction and Expression in Wood
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKCA09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av styrelsen vid ESI - Estetiska institutionen 1999-12-18 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.