Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Textilt uttryck, broderi och knyppling, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA08
Mål
Genom kursen ska den studerande

utveckla ett experimentellt förhållningssätt till broderi och knyppling

tillägna sig förmågan att reflektera över den skapande processen och det synliga resultatet

förvärva kunskaper om hur man förenar tekniskt kunnande och personligt uttryckssätt inom broderi och knyppling

skaffa sig kännedom om broderiets och knypplingens kulturhistoriska bakgrund och möjligheter att arbeta med denna kunskap och inspiration

förvärva kunskaper i formgivning som ger underlag för ett medvetet personligt formspråk samt

utveckla förmåga att självständigt bedöma och analysera produkter inom broderi och knyppling relaterade till vår egen tid.
Kursinnehåll
Skapande arbete med inriktning mot experimentell knyppling och genombrutet ytutfyllande broderi. Skapandeprocessens förutsättningar, förlopp och resultat.

Material- och redskap för broderi och knyppling. Materialexperiment. Avslutning och montering av arbeten.

Kulturhistoria med betoning på de textila mönstrens historia.

Skapande arbete där bland annat kunskap i textil kulturhistoria används som inspiration.

Färg- och formupplevelse. Kompositionsövningar. Textilt uttryck. Datorn som hjälpmedel.

Produktanalys. Hantverksmässiga och konstnärliga aspekter. Användningsområden av broderi och knyppling. Begreppet kvalitet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete.

Kursen innehåller en litteraturkurs som inhämtas enskilt och bearbetas i seminarieform. Dessutom läggs arbetsuppgifter ut under kursens gång.
Examination
Den studerandes arbetsinsatser bedöms fortlöpande vid seminarier och vid redovisningar av arbetsuppgifter under kursens gång.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Textilt uttryck, broderi och knyppling
Textile expression, embroidery and bobbin lace-making
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKCA08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1999-12-18.