Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Formning i trä med eggverktyg, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA07
Mål
Genom kursen ska den studerande

tillägna sig ett reflekterande förhållningssätt till arbetsprocessen från idéer, material och verktyg till färdig produkt

förvärva fördjupade kunskaper om materialet trä i rått och torkat tillstånd

tillägna sig fördjupade kunskaper om eggverktyg

utveckla färdigheter i att hantera de eggverktyg som benämnes knivar, yxor, hål- och stämjärn samt bildhuggarjärn

förvärva fördjupade kunskaper i formgivning av trä samt utveckla ett medvetet personligt formspråk

förvärva fördjupade kunskaper i arbete med dekor, färgsättning och ytbehandling

förvärva ökad förmåga att utveckla produktidéer

utveckla förmågan att självständigt bedöma och analysera hantverksprodukter i trä.
Kursinnehåll
Problematisering av skapandeprocessens förutsättningar och förlopp. Skillnader mellan bearbetning med handverktyg och maskiner samt deras betydelse för arbetsprocessen och resultatet.

Anskaffning och förädling av material. Bearbetning av rått och torkat virke. Torkning och förvaring. Virkesuttag till ämnen. Utmärkande drag för olika träslag och deras användningsområde.

Verktygens utveckling, deras fysikaliska principer och samspelet mellan människa och verktyg. Slipning, brytning och strigling. Handbearbetning, formnings- och sammansättningsmetoder.

Formupplevelse och formframställning. Volym och rum. Personlig formgivning. Konstnärligt uttryck.

Pigment och bindemedel. Dekor och mönster. Bokstäver och text som dekor.

Olika planeringsmetoder i samband med produktutveckling. Praktisk framställning från ämne till produkt. Medveten personlig formgivning med utgångspunkt från produktens funktioner, material och verktyg, miljöaspekter och ekonomiska överväganden.

Föremålsanalys. Hantverksmässiga och konstnärliga aspekter. Förhållandet mellan bruksföremål och skulptur, slöjd, konsthantverk och konst. Begreppet kvalitet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete samt exkursioner. Deltagandet är obligatoriskt.

Kursen innehåller en mindre litteraturkurs som inhämtas enskilt och bearbetas i seminarieform. Dessutom läggs arbetsuppgifter ut under kursens gång.
Examination
Den studerandes arbetsinsatser bedöms fortlöpande vid seminarier och vid redovisningar av arbetsuppgifter under kursens gång.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Formning i trä med eggverktyg
Modelling in Wood with Edge-Tools
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKCA07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av styrelsen vid ESI - Estetiska institutionen 1999-12-18 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.