Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International Course in Drama Communication A, 10p
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA06
Mål
Students should, as a result of the course,

- acquire basic knowledge of the subject Drama Communication
- acquire basic knowledge of intra/interpersonal communication and group dynamics
- develop their personality and test their values and attitudes
- develop awareness of how status/personal territory affects interpersonal communication
- acquire a basic awareness of the possibilities of improvisation
- acquire knowledge of scenic representation
Kursinnehåll
The course provides basic theory and practice in drama communication. Training is included in collaboration and self-assurance with a focus on group dynamics, as well as in using the stage as a tool.
Undervisning/Arbetsformer
Course-work has an empathetic orientation to enable the student to gain deeper knowledge of all aspects of the course. Studies are characterised by experience-based creativity and reflective work in teacher-led and non-teacher-led forms of work such as
- practical exercises with discussion of experiences
- literature seminars
- tutorial guidance
- self study
Examination
Written and oral presentations in groups and individually. Documentation of teacher-led instruction and work in groups. Read literature is related to activities during seminars and to the course process in the form of an essay.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Documented knowledge of English equivalent to ”Engelska B” is required, or international proficiency test, e.g. TOEFL, minimum score 550/213. At least one year of full.time undergraduate studies.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International Course in Drama Communication A
International Course in Drama Communication A
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HKCA06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-03-22.