Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Museigestaltning, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA05
Mål
Syftet med kursen är att studenten ska utveckla förmågan

- att gestalta historiskt stoff tredimensionellt
- att bygga en utställning på ett levande och för besökaren engagerande sätt
- att tolka historia och få förståelse för historiens och historieämnets dynamiska kraft
Kursinnehåll
Kursen består av ämnena stadshistoria och utställningskunskap. Den historiska delen tjänar till att ge såväl inspiration som faktabakgrund till utställningsarbetet. Därigenom ges tillfälle att diskutera den särskilda utgångspunkt för gestaltning som stadens historia innebär. Undervisningen inom området utställningsteknik och gestaltning handlar om att utifrån en vision skapa kreativa lösningar inom givna ramar, med en utställning i Vadstena Stadsmuseum som slutresultat.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete baserat på litteraturstudier och diskussioner.
Examination
Den producerade utställningen utgör examination såväl individuellt som i grupp. Därtill kommer reflektioner över resultatet och skapandeprocessen. Obligatorisk närvaro vid examinerande moment, annars inlämningsuppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
samt dokumenterad yrkesverksamhet inom utställningsområdet och studenter på linjer/program inriktade mot utställningsmediet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Museigestaltning
Exhibition - Interpretation and Formation
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HKCA05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-04-27.