Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utställningskunskap, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA03
Mål
Genom kursen ska den studerande

- tillägna sig ett reflekterande förhållningssätt till utställningen som medium
- förvärva grundläggande kunskaper om utställningens innehåll, funktion och formgivning
- förvärva grundläggande färdigheter i utställningsarbete
- förvärva ökad förmåga att utveckla idéer inom olika områden där utställningen kan användas
- tillägna sig elementära kunskaper i föremålshantering, som berör såväl föremålets estetik som etik
- förvärva övergripande kunskaper om utställningsprocessen i dess helhet före, under och efter mötet med publiken
- få en orientering om hur utställningsmediet har förändrats i ett historiskt perspektiv.
Kursinnehåll
Utställningen som kommunikationsmedium.
Utställningens psykologi och pedagogik.
Utställningen som sinnesupplevelse.
Utställningen som pedagogiskt redskap.
Utställningen och yttrandefriheten. Information. Journalistiska aspekter.
Utställningens innehåll. Idéanalys, gestaltning och uttryck. Olika sätt att konkretisera idéer.
Analys och bedömning av exempel på utställningar med olika syfte. Avsändar- och mottagarperspektiv.
Utställningsproduktion främst avseende form och färg, ljus och belysning, texter samt rumsgestaltning
Utställningsprocessens förutsättningar och förlopp. Projektarbete och lagarbete. Planering och byggande av en utställning.
Utställningen efter öppnandet. Den föränderliga utställningen. Publikarbete. Utställningens möte med publiken, verksamhet och utvärdering.
Den historiska bakgrunden till olika utställningsformer.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete samt exkursioner.

Kursen innehåller en litteraturkurs som inhämtas enskilt och bearbetas i seminarieform. Dessutom läggs arbetsuppgifter ut under kursens gång.
Examination
Examination sker genom att den studerandes arbetsinsatser bedöms fortlöpande vid seminarier och vid redovisningar av arbetsuppgifter under kursens gång.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utställningskunskap
Producing and using exhibition
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKCA03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1994-04-12