Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kostymdesign för scen II, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA02
Mål
Genom kursen ska den studerande

- vidareutveckla den tredimensionella gestaltande förmågan
- förvärva fördjupade kunskaper om gestaltning av dräkt i färg och form i förhållande till scenen/rummet och ljussättning
- förvärva fördjupad insikt i att tolka rollgestalter
- tillägna sig förståelse för helheten i ett musikdramatiskt verk i samspel med musik, scenografi, ljusdesign och koreografi.
Kursinnehåll
Kursen fokuseras på kostymgestaltning där musik och libretto ligger till grund men även samverkar med sceniska och ljustekniska experiment.
Tolkning av musikdramatiska sceniska verk i syfte att utvecka och gestalta visuella uttryck.
Skisstekniker; draperingsövningar samt experiment med olika material och tekniker.
Teoretiska studier och praktiska övningar integreras i scen, ljus, koreografi och kostym.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av diskussioner, seminarier, litteraturstudier, föreläsningar, samt workshops.
Den studerande skall under studietiden föra dagbok.
Examination
Visuell och muntlig redovisning av förberedande arbeten samt inlämningsuppgift i form av en rapport.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Den studerande skall ha genomgått kursen Kostymdesign för scen I, 5 poäng eller ha kunskap från annan kostymutbildning eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kostymdesign för scen II
Stage Costume Design II
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: HKCA02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-01-19.