Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturhistoria med föremålsanalys, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCA01
Mål
Genom kursen ska den studerande

- få kännedom om och diskutera olika kulturbegrepp
- förvärva god kännedom om innebörden i följande begrepp: hantverk, konsthantverk, slöjd och hemslöjd, konstindustri, industriell design och industri
- förvärva övergripande historiska kunskaper om industrisamhällets utveckling och dess konsekvenser för hantverk, konsthantverk och slöjd samt för industridesign
- diskutera föremålens olika roller skapande av de sammanhang de ingår i
- förvärva kunskaper om stilar och stilutveckling, såsom de tagit sig uttryck i bruksting och i föremål med främst estetisk och symbolisk funktion
- utveckla förmågan att självständigt bedöma och analysera föremål tillverkade inom främst hantverk, konsthantverk och slöjd.
Kursinnehåll
Innebörden i begreppen hantverk, konsthandverk, slöjd och hemslöjd, konstindustri, industriell design och industri. Utmärkande drag för olika tillverkningsprocesser.

Föremål som synliga uttryck för kulturhistorisk utveckling. Industrisamhällets utveckling som bakgrund till förståelsen av föremålens utformning, hantverksyrkenas förändring och framväxten av slöjden som kulturbevarande hantverk och som pedagogisk verksamhet.

Tinghistorisk översikt mot bakgrund av politiska, ekonomiska, tekniska, religiösa, sociala och etniska faktorer.
Översiktlig stilorientering beträffande arkitektur, klädedräkt, möbler, textiler och inredning samt smycken.

Faktorer som påverkar utformning av föremål: funktioner, material och teknik, tid och plats samt ekonomi.
Föremålsanalys med kursens övriga innehåll som bakgrund till en allsidig analys.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar samt exkursioner. Deltagandet är obligatoriskt.

Kursen innehåller en litteraturkurs som inhämtas enskilt och bearbetas i seminarieform. Dessutom läggs arbetsuppgifter ut under kursens gång.
Examination
Den studerandes arbetsinsatser bedöms fortlöpande vid seminarier och vid redovisningar av arbetsuppgifter under kursens gång.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturhistoria med föremålsanalys
Cultural History with Object Analysis
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HKCA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2003-10-01