Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
FN-kunskap 6-10p, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKBA95
Mål
Genom kursen ska deltagaren förvärva kunskaper om folkrätten och FN-stadgan, utveckla såväl förmåga att analysera FN:s arbete med de mänskliga rättigheterna och den fredsbevarande verksamheten som förmåga att analysera FN:s biståndsverksamhet och teorier om bistånd även i ett genderperspektiv samt FN:s roll i världssamfundet.
Kursinnehåll
Folkrätten och FN-stadgan i världspolitiken.
Fördjupade kunskaper om FN:s arbete med de mänskliga rättigheterna.
Analys av FN:s arbete för nedrustning och fred samt fredsbevarande operationer.
Teorier om bistånd.
Genderperspektiv på bistånd.
Exempel på några konkreta biståndsprojekt.
Aspekter på och analys av FN:s uppgifter i världssamfundet nu och i framtiden.
Undervisning/Arbetsformer
Litteraturinläsning, föreläsningar, gruppövningar och litteraturseminarier. Skriftliga hemuppgifter.
Examination
Redovisning av förelagd litteratur och av skriftliga uppgifter.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
samt godkänd FN-kunskap 5 (1-5) poäng (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
FN-kunskap 6-10p
UN-Studies
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HKBA95      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1997-04-01.