Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International Relations Theory, 5p
 
Kurskategori Course within the Programme - Master of Social Science in International and European Relations
Huvudområde Statsvetenskap - SKA
Ämnesområde
  Kurskod   HIRED1
Mål
That students acquire knowledge and understanding of important theoretical and methodo-logical developments within the discipline of International Relations, with special focus on the impact of the end of the Cold War, as well as ability to critically analyze international practices according to the various theoretical perspectives introduced.
Kursinnehåll
Main disciplinary trends and controversies since c. 1980: neo-realism and neo-liberalism as dominant modes of analysis; advent of post-positivism in International Relations; significance of the end of the Cold War; new theoretical and methodological approaches with special em-phasis on constructivism; contemporary critical perspectives, e.g. post-structuralism and the feminist agenda. Epistemological concerns – the conditions for knowledge about international relation – is a central theme throughout the course.
Undervisning/Arbetsformer
This subject will be delivered by means of lectures, to provide an overview of the readings and issues at hand, and seminars which allow further opportunities for discussion and reflec-tion. All tuition is in English.
Examination
Mandatory seminars and written essays.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International Relations Theory
International Relations Theory
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr:   Kurskod: HIRED1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Statsvetenskap - SKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       SKA   SA