Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Comparative Political Economy of Innovation, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teknik och social förändring - TSE
Ämnesområde
  Kurskod   HINX30
Mål
In this course, students examine innovation within different
economic and political systems. They use comparisons between
nations and regions to explore how firms, governments and other
organisations interact in different systems of innovation. Their
investigations focus on two main issues. The first is the
relationship between different institutional settings and the
innovation process. Students consider, for example, how different
public technology policies or financial systems influence
processes of innovation. The second focus is on the effects that
different patterns of innovation have on economic performance.
Students acquire and develop, for example, an essential
understanding of relations amongst high technology, product or
process innovation, employment .and economic prowth.
The course thus addresses crucial issues for engineers,
economists and mangers as well as public policy-makers. It is
offered to both Swedish and international students
Kursinnehåll
(1) Technological Change and Economic Growth
This section addresses a broad social and economic context within
which firms act. It leads us into questions such as the
institutional framework of different countries and which types of
technologies and products create new jobs and economic growth in
general.
(2) Systems of Innovation and Networks
This section uses the different perspectives already discussed in
order to ask why and how regional vs. national vs. international
contacts between firms and groups of firms and their
institutional context can be important. This importance can vary
in relation to institutional contexts. For example, this approach
would allow us to compare "East Gothia region" (Östergötland)
with Silicon Valley and Kista. This is relevant both for asking
how firms can or should act in different areas as well as for
understanding the different faces of capitalism.
Undervisning/Arbetsformer
Teaching takes the form of lectures and discussion seminars. The
teachers are also active in the department of Technology and
Social Change. Visiting scholars and practitioners in business or
public organisations may also give guest lectures. The course
will be given in English.
Examination
The course culminates in a written examination. In addition, all
course members are expected to participate actively in seminar
discussions.
Students who have twice failed an examination that covers either
a part of the course or the whole course may demand that another
faculty member determines the grade for them.
Those who have passed an examination may not retake it in order
to improve their grades.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Comparative Political Economy of Innovation
Comparative Political Economy of Innovation
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr:   Kurskod: HINX30      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teknik och social förändring - TSE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C-D       TSE   ööö