Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduction to Studies in Behavioural Sciences, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HINX27
Mål
COURSE AIM

is that students shall acquire basic knowledge in the behavioural sciences and acquire an orientation in using behavioural concepts and methods when analysing human behaviour.
Kursinnehåll
CONTENTS

Basic knowledge in Behavioural Sciences, 15 p

Sociology, 5 p

This course will provide basic knowledge in different perspectives and central concepts in Sociology:
- social change and social structure in a micro and macro
perspective
- social inequality
- social control
- deviant behaviour
- social interaction

Psychology, 5 p

The course will discuss central problems in:
- perception, cognition, learning
- motivation, emotion
- personality, psycho-pathology, therapy
- test theory.

Education, 5 p

The focus of this course is on learning and human development. In Education human development and learning is studied in relation to different contexts.

Project, 5 p

Each student is expected to write an essay on a topic concerning some specific aspects of a theme dealt with in the course.
Undervisning/Arbetsformer
Teaching Forms

Teaching takes the form of lectures and discussion seminars. Individual supervision is provided for the project. Written tests are given on the literature and the project will be discussed at seminars. The course will be given in English.
Examination
The lecture courses culminate in written examinations. All courses members are expected to actively participate in seminar discussions.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course three times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Those who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
To be admitted to the course visiting and exchange students should have at least one year of undergraduate studies and documented knowledge of English. For Swedish residents general eligibility for higher education is required. For visiting and exchange students “documented knowledge of English B” means a TOEFL-score of at least 550/213 or equivalent test (if your native language is not English).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduction to Studies in Behavioural Sciences
Introduction to Studies in Behavioural Sciences
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HINX27      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1998-05-12.