Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Värdering av aktier och företag, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   HINOA1
Mål
Kursens syfte är att den studerande ska lära sig de vanligaste modellerna vid värdering av aktier och företag, samt kunna använda och förstå när och hur dessa skall användas. Kursen har en inriktning mot börsnoterade företag med ett speciellt fokus på hur aktiemarknaden fungerar samt vilka andra faktorer än värderingsresultat som styr aktiens och aktiemarknadens utveckling. Kursen syftar även till att den studerande ska förstå vad som händer under börsbubblor och börskrascher, samt hur psykologiska faktorer påverkar aktievärdering och –handel.
Kursinnehåll
Kursens huvudsakliga innehåll: Fundamentalvärdering kontra bigger fool synsättet, redovisningspraxis, kassaflödesvärdering samt relativvärdering, CAPM: riskfri ränta, beta, riskpremie, teknikföretag, aktiemarknadens historiska utveckling, aktiemarknadspsykologi och flockbeteende.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktikfall, övningar och grupparbeten. Stor vikt läggs vid deltagarnas aktivitet och deltagande i diskussion och analyser.
Examination
Examinationen sker löpande genom aktivt deltagande i övningar och praktikfallsarbeten och genom skriftlig avrapportering.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Värdering av aktier och företag
Business Valuation
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HINOA1      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       FÖA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2003-11-18