Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Coastal Management, 5p
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   HIND03
Mål
The aim of the course is identification, analysis and application of problem solutions on coastal management problems.
Kursinnehåll
The coastal zones belong to the areas under the highest exploitation pressure in the world. The coastal zone is also an important ecological interface with high attraction values for many natural species and human activities. 50 per cent of the world populatuion live in the coastal zone, 80 per cent of the aquatic biomass is produced in the coastal seas. Increased pressure comes from urban development, harbour terminals, the offshore industry, boating, sports, leisure homes, aquaculture, landfills and waste deposition. The empirical examples are related to the Baltic Sea and it tributary areas. The teaching consits of lectures, seminars, field studeis and excursions related to the Baltic.
Undervisning/Arbetsformer
Lectures, seminars, laborations and excursions.
Examination
Oral and written examination, and ter papers.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Two years of undergraduate studies, one of which must be in relevant disciplines or programmes.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Coastal Management
Coastal Management
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HIND03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C-D       GGA   NA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 1998-11-11 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.