Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Fattigdom, demokratisering och ekonomisk utveckling, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   HINB01
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska erhålla förståelse för sambanden mellan fattigdom, demokratisering och ekonomisk utveckling genom att dessa begrepp belyses och problematiseras i kursen.
Kursinnehåll
* Hur definieras fattigdom? När blir en individ fattig? Hur mäter vi fattigdom? Vad orsakar fattigdom?
* Hur definieras demokratisering och ekonomisk utveckling? Är demokratisering och ekonomisk utveckling ömsesidigt beroende? När blir demokratisering och ekonomisk utveckling en förutsättning för arbetet mot fattigdomen?
* Är globalisering en förutsättning för en lyckad demokratisering och ekonomisk utveckling och därmed minskad fattigdom?
* Vad visar den politiska och ekonomiska utvecklingen under de senaste 20 åren?
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.
Examination
Examinationen består av aktivt deltagande på seminarier samt av essäuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd kurs: 3V(ärldsdelar): Afrika, Asien, Latinamerika
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Fattigdom, demokratisering och ekonomisk utveckling
Poverty, Democratisation and Economic Development
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr:   Kurskod: HINB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       NAA   SA